Το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων που ψηφίστηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου περιλαμβάνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες νέες διατάξεις που αφορούν τις οδικές μεταφορές. Επιγραμματικά: απελευθερώνονται τα ελαφρά Φ.Δ.Χ. για τους ιδιώτες, δημιουργείται νομικό πλαίσιο για την κίνηση οχημάτων χωρίς οδηγό, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, δίνονται επεξηγήσεις σχετικά με τη χορήγηση ΠΕΙ, ορίζονται τεχνικές προδιαγραφές για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Αναλυτικότερα, τα κυριότερα νέα δεδομένα βάσει του νομοσχεδίου:

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων
  • Σε φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγείται έως μία άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου μεικτής χρήσης, μεικτού βάρους κάτω των 2,5 τόνων με κλειστό αμάξωμα μη ειδικοποιημένο, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των προσωπικών τους αναγκών, απαγορευομένης της άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς με είσπραξη κομίστρου και με καταβολή τελών κυκλοφορίας ύψους αντίστοιχου των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
  • Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οι καταχωρίσεις στην άδεια κυκλοφορίας και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.
  • Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυμούλκησης οχημάτων κατηγορίας 01 με ΜΑΜΦΟ η οποία δεν υπερβαίνει τα 750 kg, καθώς και τροχόσπιτων ανεξαρτήτου ΜΑΜΦΟ (μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος)
Θέματα Κ.Ο.Κ. / Αυτο-οδηγούμενα οχήματα

Λεωφορείο Αστικού Τύπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί επί της οδού χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής. Η κυκλοφορία του επιτρέπεται, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών Τροχαίας ή των Αστυνομικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, για καθορισμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένη αστική διαδρομή, η οποία καθορίζεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2696/1999(Α΄ 57), όπως ισχύει.

  • Το Λεωφορείο Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό επιβάλλεται να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς και αυτόματα συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν συμπεριφορά κίνησης, πέδησης και ακινητοποίησης, αντίστοιχη με όχημα, το οποίο χειρίζεται οδηγός.
  • Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης του Λεωφορείου Αστικού Τύπου χωρίς οδηγό, την ασφάλεια των επιβατών και των λοιπών χρηστών της οδού επιβάλλεται η παρακολούθηση του Λεωφορείου και της οδού
  • στην οποία κινείται, καθ’ όλη τη διάρκεια κίνησής του, από Κέντρο Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικών συσκευών λήψης και καταγραφής εικόνας (κάμερες). Οι παραπάνω συσκευές τοποθετούνται επί του οχήματος και σε προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του Λεωφορείου και της λοιπής κυκλοφορίας της οδού, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ακινητοποίησής του από το Κέντρο Ελέγχου σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
  • Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνησης του Λεωφορείου στο Κέντρο Ελέγχου, οφείλει να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης και ευθύνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α΄ 57), όπως ισχύει, ως οδηγός του οχήματος, για την ακινητοποίησή του, σε περίπτωση που το επιβάλλουν οι συνθήκες κυκλοφορίας ή λόγοι έκτακτης ανάγκης.
Χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας

Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εθνικών ή εθνικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ή Επάρκειας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, βάσει του π.δ. 346/2001 και των προγενέστερων αυτού διατάξεων, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επάρκειας αυτής, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές επιχείρησης εθνικών ή διεθνών επιβατικών μεταφορών κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2009. Στα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξάρτητα αν κατέχουν λεωφορείο ολόκληρο ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, η αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί, με αίτησή τους, πιστοποιητικό για εθνικές ή εθνικές και διεθνείς επιβατικές μεταφορές ανάλογα.

Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΑΣΘ

Η διάρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους ως καινουργών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων, που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, ορίζονται τα είκοσι (20) έτη, η δε κατ’ έτος αποσβεστέα αξία θα ισούται με το μη αποσβεσθέν υπόλοιπο διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης έως τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών κυκλοφορίας.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , ,