Την έναρξη της χορήγησης αδειών ΕΔΥΜ για το 2014 ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους μεταφορείς.

Τη χορήγηση από 08-01-2014 μέχρι και 12-2-2014 των πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ 2014 σε όλους τους αιτούντες, εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2013 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ανακοίνωσε το Υπουργείο. Σε περίπτωση που δεν παραλάβουν το βιβλίο ΕΔΥΜ για το 2014, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, το βιβλίο θα θεωρείται αδιάθετο και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Νέες αιτήσεις για χορήγηση αδειών ΕΔΥΜ θα ικανοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου. Αιτήσεις για δεύτερο βιβλίο ΕΔΥΜ θα υποβάλλονται μετά την 01-04-2014, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες άδειες και οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τουλάχιστον δύο φορτηγά κατηγορίας Euro III και άνω, και έκαναν χρήση τουλάχιστον 25 φύλλων από το πρώτο βιβλίο της ΕΔΥΜ 2013.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα. Παράβαση των όρων σχετικά με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, συνεπάγεται εκτός των άλλων την άμεση αφαίρεση της και τον αποκλεισμό της μεταφορικής επιχείρησης για απόκτηση άδειας ΕΔΥΜ κατά τα επόμενα έτη.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.yme.gov.gr επισυνάπτεται πίνακας των δικαιούχων μεταφορέων βιβλίου ΕΔΥΜ για το 2014, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ισχύουσας μοριοδότησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι μεταφορείς – δικαιούχοι αδειών ΕΔΥΜ έτους 2014 υποχρεούνται:

 1. Να παραλάβουν την άδεια ΕΔΥΜ που τους χορηγείται με το συνοδευτικό της βιβλίο δρομολογίων μέσα στο οριζόμενο διάστημα, διαφορετικά η άδεια θεωρείται αδιάθετη.
 2. Να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τους, σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ κατά την παραλαβή της άδειας ΕΔΥΜ του έτους 2014.
 3. Να τηρούν πιστά κατά την χρησιμοποίηση των αδειών, τις διατάξεις της από 16-6-1973 απόφασης της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Υπουργών Μεταφορών ΕΔΥΜ, όπως κυρώθηκε με τον Ν.Δ. 80/1974 (ΦΕΚ 286/Α/1974).
 4. Να συμπληρώνουν σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που τους χορηγούνται, τα φύλλα δρομολογίων του βιβλίου που συνοδεύει την άδεια και να αποστέλλουν με αίτηση στην Υπηρεσία μας τα χρησιμοποιημένα μέσα στον μήνα φύλλα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα (δηλ. τα δρομολόγια του μήνα Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαρτίου κ.ο.κ) για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου και την αποστολή στατιστικών στοιχείων στην ΕΔΥΜ. Τα φύλλα πρέπει απαραίτητα να φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας ή του μεμονωμένου μεταφορέα, τον αριθμό του αυτοκινήτου που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο ταξίδι και σφραγίδα του Τελωνείου Εξόδου με την υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου.
 5. Να μην λαμβάνουν από το Τελωνείο Εξόδου τις συνήθεις άδειες που προβλέπονται από τις διμερείς συμφωνίες με τις χώρες της ΕΔΥΜ, όταν εκτελούν το συγκεκριμένο ταξίδι με αυτοκίνητο, που είναι εφοδιασμένο με άδεια ΕΔΥΜ.
 6. Οι άδειες που χορηγούνται σε εταιρείες, πρέπει με ευθύνη του διαχειριστή της, να χρησιμοποιούνται από όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας που έχουν υποστεί το νόμιμο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και σε συνάρτηση με την κατηγορία εκπομπής καυσαερίων (EURO III, IV, V) της άδειας Ε_ΥΜ που έχουν λάβει.
 7. Επισημαίνεται ότι ο βαθμός χρησιμοποίησης των βιβλίων ΕΔΥΜ θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη για τη χορήγηση των αδειών ΕΔΥΜ έτους 2015.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 • Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους.
 • Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 58 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, ενώ ισχύουν για την Ιταλία και τη Ρωσία.
 • Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 59 έως και 67 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία και την Ιταλία, ενώ ισχύουν για τη Ρωσία.
 • Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 68 έως και 90 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή των αδειών ΕΔΥΜ του έτους 2014 από τους ανωτέρω δικαιούχους, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων πρέπει να είναι σε ισχύ. Θα πρέπει επίσης να παραδοθούν τα βιβλία ΕΔΥΜ που τυχόν χορηγήθηκαν για το 2013.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , ,