Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόταση για να περιοριστεί παγκοσμίως η μετατροπή της χρήσης γης που οφείλεται στην παραγωγή βιοκαυσίμων και με απώτερο σκοπό να αυξηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα βιοκαύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Θα περιοριστεί σε 5% το ποσοστό των βασιζόμενων σε διατροφικές καλλιέργειες βιοκαυσίμων για την επίτευξη του στόχου 10% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος καθορίζεται στην οδηγία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός είναι εν προκειμένω να προωθηθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών βιοκαυσίμων ― των καλούμενων βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς από πρώτες ύλες μη προοριζόμενες για διατροφή, π.χ. απόβλητα ή άχυρο ― τα οποία εκπέμπουν πολύ λιγότερα θερμοκηπικά αέρια απ’ ότι τα ορυκτά καύσιμα και δεν έχουν άμεσες επιδράσεις στην παραγωγή τροφίμων. Για πρώτη φορά, θα εξετάζονται οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της μετατροπής των γαιών– έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (Indirect Land Use Change/ILUC)– όταν αξιολογούνται οι επιδόσεις των βιοκαυσίμων όσον αφορά τα θερμοκηπικά αέρια.

ΤΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα ενέργειας κ. Günther Oettinger δήλωσε: «Με την πρόταση αυτή θα δοθούν νέα κίνητρα για τα βιοκαύσιμα με τις βέλτιστες επιδόσεις. Στο μέλλον, με τα βιοκαύσιμα θα εξοικονομούνται περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και θα μειωθούν οι δαπάνες μας για εισαγωγές καυσίμων.»

Η αρμόδια Επίτροπος σε θέματα δράσης για το κλίμα κα Connie Hedegaard, δήλωσε: «Για να συμβάλλουν τα βιοκαύσιμα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά αειφόρα βιοκαύσιμα. Πρέπει να επενδύσουμε σε βιοκαύσιμα που συντελούν σε πραγματική μείωση των εκπομπών και δεν είναι ανταγωνιστικά των τροφίμων. Εξυπακούεται ότι δεν αποκλείουμε τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, αλλά στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι η μελλοντική αύξηση των βιοκαυσίμων πρέπει να προέρχεται από προηγμένα βιοκαύσιμα. Οτιδήποτε άλλο δεν θα είναι βιώσιμο.»

Βιοκαύσιμα παραγόμενα αειφορικά και με αποδοτικότερες διεργασίες συνιστούν εναλλακτική λύση με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές για το ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, ειδικότερα για τις μεταφορές. Τα βιοκαύσιμα είναι εύκολο να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν, έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και, συνήθως, εκπέμπουν πολύ λιγότερα αέρια θερμοκηπίου απ’ ό,τι εκπέμπονται με τη χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άνθρακα. Μόνο τα βιοκαύσιμα που πληρούν μια σειρά κριτηρίων αειφορίας θα είναι πλέον επιλέξιμα για δημόσια ενίσχυση στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα βιοκαύσιμα, ιδίως η οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η οδηγία για σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων, και πιο συγκεκριμένα:

  • να αυξηθεί σε 60% το ελάχιστο όριο εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου για νέες εγκαταστάσεις, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμων και να αποτραπούν περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου.
  • στις εκθέσεις που υποβάλλουν οι προμηθευτές καυσίμων και τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά να περιλαμβάνονται συντελεστές έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC).
  • να περιοριστεί στο τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ― 5% έως το 2020 ― η ποσότητα βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από καλλιεργούμενα φυτά προοριζόμενα για διατροφή η οποία επιτρέπεται να συνυπολογίζεται για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να ανέλθει σε ποσοστό 10% η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών, αλλά, παράλληλα, να διατηρηθούν οι συνολικοί στόχοι για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση της έντασης άνθρακα.
  • να παρέχονται στην αγορά κίνητρα για βιοκαύσιμα με μηδενικές ή χαμηλές εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, συγκεκριμένα για βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς, που παράγονται από πρώτες ύλες οι οποίες δεν συνεπάγονται πρόσθετη ζήτηση γης και στις οποίες συγκαταλέγονται τα φύκη, το άχυρο και διάφορα είδη αποβλήτων. Τα βιοκαύσιμα αυτά θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στον στόχο της ΕΕ να ανέλθει σε ποσοστό 10% η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών, στόχος που καθορίζεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , ,